Охрана труда
https://otd-lab.ru


производственные факторы

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие производственные факторы должны относиться к курьеру.


Источник: https://otd-lab.ru/forum/obshchie-voprosy-okhrany-truda/organizatsiya-ot/proizvodstvennye-faktory