Охрана труда
https://otd-lab.ru


ЛИСТОК СООБЩЕНИЯ об изменениях сведений о гражданах, состоящих на воинском учете

ЛИСТОК СООБЩЕНИЯ
об изменениях сведений о гражданах,
состоящих на воинском учете


Источник: https://otd-lab.ru/documents/tipovye-formy/listok-soobshcheniya-ob-izmeneniyah-svedeniy-o-grazhdanah-sostoyashchih-na-voinskom-uchete