Охрана труда
https://otd-lab.ru


Приказ об утверждении положения об отделе охраны труда и пожарной безопасности

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕ (ОТДЕЛЕНИИ) ОХРАНЫ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


Источник: https://otd-lab.ru/documents/prikazy-po-organizacii/prikaz-ob-utverzhdenii-polozheniya-ob-otdele-ohrany-truda-i-pozharnoy-bezopasnosti