Охрана труда
https://otd-lab.ru


Приказ о назначении ответственных лиц за . безопасную эксплуатацию электрооборудования

О назначении ответственных лиц за . безопасную эксплуатацию и исправное техническое состояние электрооборудования и электроустановок


Источник: https://otd-lab.ru/documents/prikazy-po-organizacii/prikaz-o-naznachenii-otvetstvennyh-lic-za-bezopasnuyu-ekspluataciyu-elektrooborudovaniya