Охрана труда
https://otd-lab.ru


Приказ о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов

Приказ о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов


Источник: https://otd-lab.ru/documents/prikazy-po-organizacii/prikaz-o-naznachenii-otvetstvennogo-za-bezopasnuyu-ekspluataciyu-gruzopodemnyh-mehanizmov