Охрана труда
https://otd-lab.ru


Приказ о назначении ответственного за техническое состояние и эксплуатацию сосудов

Приказ о назначении ответственного за техническое состояние и эксплуатацию сосудов


Источник: https://otd-lab.ru/documents/prikazy-po-organizacii/prikaz-o-naznachenii-otvetstvennogo-za-tehnicheskoe-sostoyanie-i-ekspluataciyu-sosudov