Охрана труда
https://otd-lab.ru


Срок хранения журналов инструктажей

Каким документом определяется срок хранения журналов инструктажей, протоколы проверки знаний и т.д. и т.п.???


Источник: https://otd-lab.ru/forum/obshchie-voprosy-okhrany-truda/obuchenie/srok-hraneniya-zhurnalov-instruktazhey