Охрана труда
https://otd-lab.ru


журнал прохождения медосмотров

Уважаемые коллеги!!!

Помогите, плиз, с журналом прохождения медосмотров: какие в нем д.б. графы???


Источник: https://otd-lab.ru/forum/obshchie-voprosy-kadrovogo-deloproizvodstva/oformlenie-dokumentov/zhurnal-prohozhdeniya-medosmotrov