Охрана труда
https://otd-lab.ru


График выполнения совмещенных работ

График выполнения совмещенных работ (СНиП 12-03-2001 п.4.7).

Кто составлял - поделитесь опытом.


Источник: https://otd-lab.ru/forum/obshchie-voprosy-okhrany-truda/organizatsiya-ot/grafik-vypolneniya-sovmeshchennyh-rabot