Охрана труда
https://otd-lab.ru


Можно или нет ?

Кто знает ?

Можно ли за пьянство снять с работника получение молока ?


Источник: https://otd-lab.ru/forum/obshchie-voprosy-okhrany-truda/organizatsiya-ot/mozhno-ili-net