П О С Т А Н О В А від 1 грудня 1990 р. N 357 "Про Державну експертизу умов праці"

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

П О С Т А Н О В А
від 1 грудня 1990 р. N 357
Київ

Про Державну експертизу умов праці

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 567 ( 567-93-п ) від 24.07.93 N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )

( У тексті слова "УРСР", "Української РСР" замінено словом "України" згідно з Постановою КМ N 567 ( 567-93-п ) від 24.07.93 )

Рада Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Створити в системі Міністерства праці України Державну експертизу умов праці у складі:

Державної експертизи умов праці України;

державних експертиз умов праці областей, міст Києва і Севастополя.

Затвердити Положення про Державну експертизу умов праці, що додається.

2. Міністерству праці України, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити до 1 січня 1991 р. створення державних експертиз умов праці, зазначених у пункті 1 цієї постанови.

Створити при необхідності у складі державних експертиз умов праці лабораторії експертизи умов праці.

3. Встановити чисельність Державної експертизи умов праці України у кількості 12 одиниць, збільшивши відповідно граничну чисельність працівників центрального апарату Міністерства праці України і фонд оплати праці працівників цього апарату на 64 тис. крб. на рік.

Фінансування діяльності Державної експертизи умов праці України здійснювати за рахунок коштів республіканського бюджету, а державних експертиз умов праці областей, міст Києва і Севастополя - за рахунок місцевих бюджетів.

4. Рекомендувати облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам встановити чисельність працівників державних експертиз умов праці в кількості від 3 до 7 чоловік (залежно від числа зайнятих в несприятливих умовах праці), збільшивши відповідно граничну чисельність та фонд оплати праці працівників підпорядкованих їм управлінь (відділів) по праці і соціальних питаннях.

5. Встановити, що органи державного санітарного нагляду Міністерства охорони здоров'я України за замовленням Державної експертизи умов праці проводять на підприємствах, в установах, організаціях санітарно-гігієнічні дослідження і готують відповідні висновки.

6. Державному комітетові України по економіці, Міністерству фінансів України при розробці проектів планів економічного і соціального розвитку та бюджету передбачати виділення Державній експертизі умов праці необхідних асигнувань на проведення науково-дослідних робіт та придбання персональних ЕОМ.

Голова Ради Міністрів України В.ФОКІН

Керуючий Справами Ради Міністрів України В.ПЄХОТА

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Ради Міністрів України
від 1 грудня 1990 р. N 357

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну експертизу умов праці

1. Основними завданнями Державної експертизи умов праці є:

а) забезпечення реалізації державної політики щодо соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з несприятливими умовами праці на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності та видів їх діяльності*, а також у окремих осіб;

--------------

* Надалі - підприємства, коли не обумовлено інше.
( Підпункт "а" пункту 1 в редакції Постанови КМ N 567 ( 567-93-п ) від 24.07.93 )

б) здійснення державного контролю за:

правильністю застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими встановлюються пільгові пенсії та надаються додаткові відпустки;

наданням працівникам підприємств відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці;

якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та віднесенням їх до категорії з шкідливими і важкими умовами праці, особливо робочих місць, де застосовується праця жінок;

в) підготовка висновків про обгрунтованість пропозицій підприємств щодо змін у списках виробництв, робіт, професій, посад і показників, які дають право на пільгове пенсійне забезпечення та додаткові відпустки;

г) участь у розгляді спорів між адміністрацією та працівниками підприємств про надання пільгових пенсій і додаткових відпусток;

д) участь у розробці проектів нормативних актів про охорону праці; ( Підпункт "д" пункту 1 в редакції Постанови КМ N 567 ( 567-93-п ) від 24.07.93 )

є) розгляд і видача за погодженням з профспілковими органами висновків про встановлення та зміну підприємствам диференційних тарифів соціального страхування залежно від небезпечності, шкідливості, важкості робіт та стану інших факторів умов праці;

ж) визначення порядку та здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці. ( Пункт 1 доповнено підпунктом "ж" згідно з Постановою КМ N 567 ( 567-93-п ) від 24.07.93 )

2. Державна експертиза умов праці входить до системи Міністерства праці України і складається з:

Державної експертизи умов праці України;

державних експертиз умов праці Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, що входять до складу управлінь (відділів) по праці і соціальних питаннях відповідних державних адміністрацій. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 567 ( 567-93-п ) від 24.07.93 )

3. Державна експертиза умов праці має право:

провадити експертизу умов праці на підприємствах незалежно від форм власності та їх відомчої належності і давати розпорядження про усунення виявлених порушень;

замовляти органам державного санітарного нагляду Міністерства охорони здоров'я України проведення на підприємствах санітарно-гігієнічних досліджень та підготовку відповідних висновків;

разом з іншими органами державного нагляду і контролю забороняти експлуатацію виробничих об'єктів та робочих місць при порушенні санітарних норм і правил до проведення необхідних санітарних заходів;

перевіряти на підприємствах документацію про встановлення працівникам пільгових пенсій і додаткових відпусток на відповідність її чинному законодавству;

при виявленні порушень чинного законодавства, що ущемлюють права працівників на отримання пільг та компенсацій за несприятливі умови праці, давати адміністрації підприємств розпорядження про усунення цих порушень;

вносити до органу, який призначив пільгову пенсію, пропозиції про стягнення з підприємств грошових сум, виплачених у зв'язку з обгрунтованим віднесенням робочого місця до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення;

вносити адміністрації підприємств подання про припинення дії прийнятих на підприємстві рішень з питань пільгового пенсійного забезпечення і надання додаткових відпусток, що не відповідають чинному законодавству;

безперешкодно відвідувати підприємства, установи, організації і кооперативи незалежно від форм власності та їх відомчої належності.

4. Державна експертиза умов праці здійснює свою діяльність у взаємодії з органами державного санітарного нагляду, соціального захисту населення, Пенсійного фонду, соціального страхування, інспекціями Державного комітету України по нагляду за охороною праці та іншими органами державного нагляду, профспілками і відповідними місцевими державними адміністраціями.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 567 ( 567-93-п ) від 24.07.93, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )

5. Працівники служби Державної експертизи умов праці зобов'язані:

забезпечувати якісне проведення експертизи умов праці та об'єктивність її результатів;

подавати методичну допомогу підприємствам в оцінці умов праці з метою правильного встановлення пільгових пенсій і надання додаткових відпусток;

через профспілкові комітети підприємств доводити до відома трудових колективів результати експертизи умов праці;

інформувати керівників підприємств, а при необхідності вищі органи управління про виявлені порушення порядку встановлення пільгових пенсій і надання додаткових відпусток для вжиття заходів щодо їх усунення, вносити пропозиції про притягнення винних до відповідальності;

аналізувати практику застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими встановлюються пільгові пенсії та надаються додаткові відпустки, і вносити пропозиції про їх удосконалення;

надавати органам, що призначають та виплачують пенсії, висновок щодо підтвердження (скасування) права працівників на пенсію на пільгових умовах. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )

6. Структура, чисельність та штатний розпис Державної експертизи умов праці України затверджуються Міністром праці України, а державних експертиз умов праці Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя - відповідно Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 567 ( 567-93-п ) від 24.07.93 )

7. Керівник Державної експертизи умов праці України призначається Міністром праці України, а керівники державних експертиз умов праці Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя - відповідно Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 567 ( 567-93-п ) від 24.07.93 )

Рубрики: