Наказ 28.09.2010 N 711 "Про затвердження Положення про орган державного нагляду за охороною праці Держспецтрансслужби "

Документ z0973-10, редакцiя вiд 28.09.2010, чинний (2 сторiнки)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 29.06.11 09:59 ]

Герб України

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Н А К А З

28.09.2010 N 711

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2010 р.
за N 973/18268

Про затвердження Положення
про орган державного нагляду
за охороною праці Держспецтрансслужби

Відповідно до Законів України "Про охорону праці"
( 2694-12 ), "Про Державну спеціальну службу транспорту"
( 1449-15 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2009
N 1374 ( 1374-2009-п ) "Про державний нагляд за безпечним веденням
робіт особами, які проходять військову службу в Державній
спеціальній службі транспорту" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про орган державного нагляду за
охороною праці Державної спеціальної служби транспорту, що
додається.

2. Адміністрації Держспецтрансслужби забезпечити подання
цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра транспорту та зв'язку України Корнієнка В.В.

Міністр Костянтин Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор
Федерації роботодавців України Р.Іллічов

В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець

Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовський

В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець

Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.В.Осовий

Заступник Голови Державного
комітету України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду О.М.Румежак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
28.09.2010 N 711

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2010 р.
за N 973/18268

ПОЛОЖЕННЯ
про орган державного нагляду за охороною праці
Державної спеціальної служби транспорту

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України
"Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про Державну спеціальну службу
транспорту" ( 1449-15 ) та постанови Кабінету Міністрів України
від 23.12.2009 N 1374 ( 1374-2009-п ) "Про державний нагляд за
безпечним веденням робіт особами, які проходять військову службу в
Державній спеціальній службі транспорту".

1.2. Орган державного нагляду за охороною праці Державної
спеціальної служби транспорту (далі - Держспецтрансслужба)
реалізує державну політику в галузі охорони праці в Адміністрації
Держспецтрансслужби, об'єднаних загонах, загонах, окремих загонах,
підрозділах охорони, органах забезпечення, навчальному центрі,
закладах, на підприємствах та в установах, що входять до складу
Держспецтрансслужби (далі - підрозділи Держспецтрансслужби),
здійснює контроль за їх діяльністю щодо виконання ними правових,
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і
лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя
і здоров'я працівників та осіб, які проходять військову службу
(далі - особовий склад), вивчає та аналізує умови їх праці та
служби.

1.3. Орган державного нагляду за охороною праці
Держспецтрансслужби відповідно до угоди з центральним органом
виконавчої влади з нагляду за охороною праці здійснює:
1.3.1. Державний нагляді внутрішньовідомчий контроль за
дотриманням вимог законодавства з питань безпечного ведення робіт
і охорони праці особовим складом.
1.3.2. Технічний нагляд за безпечною експлуатацією і
технічним станом вантажопідіймальних кранів, підйомників, парових
і водогрійних котлів, посудин, які працюють під тиском,
трубопроводів пари і гарячої води, іншої техніки та
матеріально-технічних засобів військового та спеціального
призначення, що належать Держспецтрансслужбі (далі - об'єкти
технічного нагляду), у тому числі під час поставлення на
виробництво та введення в експлуатацію зазначених засобів на
замовлення Держспецтрансслужби.

1.4. Орган державного нагляду за охороною праці
Держспецтрансслужби у своїй діяльності керується законодавством
України.

1.5. Органом державного нагляду за охороною праці
Держспецтрансслужби є самостійний підрозділ державного нагляду за
охороною праці в складі Адміністрації Держспецтрансслужби.

1.6. Підрозділ державного нагляду за охороною праці
Адміністрації Держспецтрансслужби очолює керівник, який
призначається на посаду наказом Голови Адміністрації
Держспецтрансслужби та безпосередньо підпорядкований йому у своїй
роботі.
Керівник та фахівці підрозділу повинні мати повну вищу освіту
відповідного професійного спрямування (охорона праці, технічний
нагляд за об'єктами підвищеної небезпеки тощо) і стаж роботи за
фахом не менше трьох років або стаж роботи в інших сферах не менше
п'яти років.
На посади фахівців підрозділу особи призначаються наказом
Голови Адміністрації Держспецтрансслужби по особовому складу за
поданням керівника підрозділу державного нагляду за охороною праці
Адміністрації Держспецтрансслужби.

1.7. Фахівці підрозділу державного нагляду за охороною праці
Адміністрації Держспецтрансслужби допускаються до самостійної
інспекторської діяльності після проходження навчання, складання
іспитів та стажування в установленому порядку.
Фахівцям підрозділу державного нагляду за охороною праці
Адміністрації Держспецтрансслужби видаються посвідчення
встановленого зразка і особистий штамп із зазначенням посади
(додаток 1).

1.8. Посадові особи органу державного нагляду за охороною
праці Держспецтрансслужби є державними інспекторами з нагляду за
охороною праці в системі Держспецтрансслужби.

1.9. Рішення посадових осіб органу державного нагляду за
охороною праці Держспецтрансслужби, прийняті в межах їх
повноважень, є обов'язковими для виконання всіма посадовими
особами підрозділів Держспецтрансслужби.
Неправомірні рішення, прийняті посадовою особою органу
державного нагляду за охороною праці і зазначені в приписі, актах
оперативної, цільової або комплексної перевірок (додатки 2, 3, 4),
може скасувати в письмовій формі її безпосередній начальник.

1.10. Особовий склад органу державного нагляду за охороною
праці Держспецтрансслужби не залучається до виконання завдань, не
пов'язаних безпосередньо з його функціональними обов'язками.

1.11. Орган державного нагляду за охороною праці
Держспецтрансслужби має свої печатки та штампи (додаток 5)
( za973-10 ).

1.12. Орган державного нагляду за охороною праці
Держспецтрансслужби веде окреме діловодство відповідно до
встановленого законодавством порядку.

1.13. Керівники підрозділів Держспецтрансслужби зобов'язані
сприяти посадовим особам органу державного нагляду за охороною
праці Держспецтрансслужби під час виконання ними службових
обов'язків, а також надавати необхідні для інспекторської
діяльності відомості з питань державного нагляду за охороною
праці, транспортні засоби, службові приміщення, інструмент,
устаткування, спецодяг тощо.

II. Основні завдання та функції органу
державного нагляду за охороною праці Держспецтрансслужби

2.1. Основними завданнями органу державного нагляду за
охороною праці Держспецтрансслужби є:
комплексне управління охороною праці в системі
Держспецтрансслужби;
організація і здійснення державного нагляду в системі
Держспецтрансслужби за дотриманням вимог законодавчих та інших
нормативних актів щодо безпеки, гігієни праці, виробничого
середовища під час виконання особами обов'язків військової служби,
безпечною експлуатацією і технічним станом об'єктів технічного
нагляду військового та спеціального призначення, що належать
Держспецтрансслужбі, у тому числі під час поставлення на
виробництво та введення в експлуатацію зазначених об'єктів на
замовлення Держспецтрансслужби;
організація і здійснення внутрішньовідомчого контролю за
дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці під
час виконання робіт особами, які працюють за трудовими договорами.

2.2. За напрямом організації і здійснення державного нагляду
та внутрішньовідомчого контролю за охороною праці орган державного
нагляду за охороною праці Держспецтрансслужби відповідно до
покладених на нього завдань виконує такі функції:
провадить методичне керівництво роботою з охорони праці та
здійснює перевірку організації відповідної роботи в підрозділах
Держспецтрансслужби;
готує матеріали для узагальнення підсумків роботи зі
створення безпечних умов праці (служби), розгляду найважливіших
питань охорони праці на засіданнях військової ради, нарадах,
семінарах тощо;
розробляє разом із фахівцями підрозділів Держспецтрансслужби
заходи щодо поліпшення умов праці (служби), запобігання випадкам
травматизму.
Співпрацює з державними і громадськими організаціями з питань
охорони праці;
опрацьовує у разі потреби разом з галузевими профспілковими
організаціями проект колективного договору (угоди) з питань
поліпшення умов і безпеки праці;
організовує виконання рішень органів Держгірпромнагляду,
віднесених до компетенції Держспецтрансслужби;
організовує розроблення та погодження із заінтересованими
міністерствами та відомствами проектів нових, перегляд або
скасування чинних нормативних актів з охорони праці у межах
компетенції;
організовує облік та здійснює аналіз нещасних випадків
(у тому числі поранень), професійних захворювань та аварій, а
також завданої ними шкоди, що сталися у підрозділах
Держспецтрансслужби;
організовує розроблення перспективних і поточних планів
роботи у підрозділах із створення безпечних та нешкідливих умов
праці та служби;
організовує підвищення кваліфікації та перевірку знань
посадових осіб та інших працівників з питань охорони праці в
Держспецтрансслужбі відповідно до чинного законодавства;
видає висновки щодо можливості виконання робіт підвищеної
небезпеки особовим складом Держспецтрансслужби;
видає висновки щодо можливості експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, військового
та спеціального призначення;
видає висновки щодо можливості проведення навчання
(спеціального) з питань охорони праці, а також професійної
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового
складу в підрозділах Держспецтрансслужби;
видає довідки щодо відповідності проведених розслідувань
нещасних випадків, що сталися в Держспецтрансслужбі, вимогам
порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій, передбаченим чинним законодавством
(за зверненням громадян);
видає висновки з охорони праці на запити органів, які
розглядають трудові спори;
видає акти та приписи (додатки 2, 3, 4) встановленого зразка
керівникам підрозділів Держспецтрансслужби для усунення порушень
вимог нормативно-правових актів з охорони праці, а також у разі
відмови керівників підрозділів складає акт про нещасний випадок
або про те, що розслідування нещасного випадку проведено з
порушеннями вимог чинного законодавства з охорони праці;
видає підтвердження у межах своєї компетенції про факт
наявності виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров'я
особового складу, у разі виникнення трудового спору;
бере участь у розгляді питань про внесення змін до списків
виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на
пільги і компенсації згідно з чинним законодавством;
бере участь у розслідуваннях нещасних випадків, що сталися з
особовим складом у підрозділах Держспецтрансслужби, згідно з
порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій;
бере участь у розробленні нормативно-правових та розпорядчих
актів за напрямом охорони праці;
бере участь у роботі комісій Держспецтрансслужби з питань
приймання в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів
будівництва службового, соціально-культурного і побутового
призначення;
бере участь у роботі комісії Адміністрації
Держспецтрансслужби з перевірки знань з питань охорони праці;
бере участь у розгляді технічних завдань та технічних умов
щодо виготовлення нової техніки спеціального та військового
призначення, засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), які
будуть виготовлені на замовлення Держспецтрансслужби, а також у
роботі комісій з приймання та введення в експлуатацію дослідних
зразків цієї техніки та ЗІЗ;
бере участь у опрацюванні програм та комплексних заходів для
досягнення встановлених нормативів з охорони праці або для
підвищення існуючого рівня охорони праці та контролює їх
виконання;
розглядає листи, заяви та скарги з питань охорони праці;
контролює організацію та стан охорони праці в підрозділах
Держспецтрансслужби;
контролює дотримання чинного законодавства з охорони праці,
виконання особовим складом інструкцій із заходів безпеки під час
виконання ними трудових та службових обов'язків;
контролює стан машин, механізмів, устаткування, транспортних
засобів, технологічних процесів, засобів колективного та
індивідуального захисту особового складу, наявність технологічної
документації на робочих місцях на предмет відповідності вимогам
нормативних актів з охорони праці;
контролює організацію проведення навчання, перевірки знань та
проведення інструктажів з питань охорони праці в підрозділах
Держспецтрансслужби;
контролює забезпечення особового складу ЗІЗ, спецодягом,
лікувально-профілактичним харчуванням, мийними засобами,
санітарно-побутовими приміщеннями, надання особовому складу
передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з
важкими та шкідливими умовами праці;
контролює використання праці жінок та інвалідів згідно з
чинним законодавством;
контролює виконання вимог керівних документів з питань
охорони праці, об'єктивність проведення розслідувань нещасних
випадків, а також повноту виконання заходів, зазначених в актах
розслідування;
контролює додержання вимог законодавства з охорони праці під
час укладення трудового договору;
контролює додержання порядку зберігання, транспортування і
використання отруйних, вогне-, вибухонебезпечних та шкідливих
речовин;
контролює забезпечення особового складу правилами,
стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими актами з
охорони праці;
забезпечує підрозділи Держспецтрансслужби довідковою
інформацією з питань охорони праці, причин аварій, нещасних
випадків та розробляє заходи щодо запобігання подібним випадкам;
надає допомогу підрозділам Держспецтрансслужби у вирішенні
питань щодо використання вітчизняного та зарубіжного досвіду
охорони праці, пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці,
забезпечення особового складу правилами, стандартами, нормами,
положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони
праці, атестації робочих місць за умовами праці та приведення їх у
відповідність із вимогами законодавства з питань охорони праці;
координує роботу служб охорони праці підрозділів
Держспецтрансслужби та здійснює методичне керівництво роботою цих
служб;
погоджує документи з питань охорони праці;
погоджує програми навчання особового складу підрозділів
Держспецтрансслужби за дисциплінами "Основи охорони праці",
"Охорона праці в галузі", "Безпека життєдіяльності", що
викладаються у навчальних центрах та закладах Держспецтрансслужби.
Організовує перевірку знань викладачів цих дисциплін відповідною
комісією Адміністрації Держспецтрансслужби;
збирає та узагальнює звіти про стан охорони праці в
підрозділах Держспецтрансслужби, проводить його аналіз та
доповідає Голові Адміністрації Держспецтрансслужби.

2.3. За напрямом організації і здійснення технічного нагляду
орган державного нагляду за охороною праці Держспецтрансслужби
відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
здійснює технічний нагляд за дотриманням вимог законодавства
з питань виготовлення, монтажу, ремонту, безпечної експлуатації та
технічного стану обладнання та об'єктів технічного нагляду в
підрозділах Держспецтрансслужби;
здійснює контроль за роботою комісії Адміністрації
Держспецтрансслужби з перевірки знань з питань охорони праці у
посадових осіб Адміністрації, фахівців з охорони праці, членів
атестаційних комісій та осіб з нагляду за утриманням та безпечною
експлуатацією об'єктів технічного нагляду підрозділів
Держспецтрансслужби, у разі потреби бере участь у роботі цієї
комісії;
здійснює контроль за роботою комісій підрозділів
Держспецтрансслужби з перевірки знань з питань охорони праці в
особового складу, відповідального за справний стан, безпечну
експлуатацію та організацію безпечного виконання робіт з
використанням об'єктів технічного нагляду, у разі потреби бере
участь у роботі цих комісій;
розробляє нормативні акти з питань утримання та безпечної
експлуатації об'єктів технічного нагляду, що експлуатуються в
підрозділах Держспецтрансслужби, та затверджує їх у
Мінтрансзв'язку;
проводить у встановленому порядку розслідування аварій та
нещасних випадків, які сталися під час експлуатації об'єктів
технічного нагляду, і контролює виконання заходів щодо запобігання
їм;
аналізує причини аварійності та травматизму, стан нагляду за
утриманням і умовами експлуатації об'єктів технічного нагляду,
розробляє заходи щодо усунення причин аварійності та травматизму;
видає підрозділам Держспецтрансслужби висновки на монтаж та
введення в експлуатацію об'єктів технічного нагляду,
зареєстрованих органом державного нагляду за охороною праці
Держспецтрансслужби, навчання персоналу, що обслуговує об'єкти
технічного нагляду;
здійснює контроль за організацією у підрозділах
Держспецтрансслужби безпечної експлуатації об'єктів технічного
нагляду та утриманням їх у справному стані;
веде облік, здійснює реєстрацію та зняття з обліку об'єктів
технічного нагляду;
проводить передбачені правилами й методичними вказівками
обстеження, технічні огляди та випробовування об'єктів технічного
нагляду;
здійснює контроль за навчальним процесом та підготовкою у
навчальних закладах та центрах Держспецтрансслужби особового
складу, який буде допущений до експлуатації об'єктів технічного
нагляду, та бере участь у роботі екзаменаційних комісій;
здійснює контроль за допуском до роботи у встановленому
порядку посадових осіб і спеціалістів з питань монтажу, ремонту та
експлуатації об'єктів технічного нагляду;
погоджує навчальні програми, здійснює контроль за
організацією навчання, атестацією, періодичною перевіркою знань та
допуском особового складу Держспецтрансслужби до виконання робіт з
обслуговування об'єктів технічного нагляду;
проводить перевірку знань і практичних навичок особового
складу Держспецтрансслужби, який обслуговує об'єкти технічного
нагляду, а також перевірку знань посадових осіб та інших
працівників, відповідальних за справний стан, експлуатацію та
організацію безпечного виконання робіт з використанням об'єктів
технічного нагляду;
надає методичну допомогу підрозділам Держспецтрансслужби з
питань організації технічного нагляду, утримання та безпечної
експлуатації об'єктів технічного нагляду;
розглядає листи, заяви, скарги з питань технічного нагляду;
розробляє проекти відомчих нормативних актів з питань
технічного нагляду, інспекторської діяльності, умов безпечної
експлуатації та утримання у справному стані об'єктів технічного
нагляду тощо.

2.4. Взаємодіє з Держгірпромнаглядом та його територіальними
органами.

2.5. Розробляє пропозиції щодо удосконалення структури органу
державного нагляду за охороною праці Держспецтрансслужби.

III. Права і відповідальність посадових осіб
органу державного нагляду
за охороною праці Держспецтрансслужби

3.1. Посадові особи органу державного нагляду за охороною
праці Держспецтрансслужби мають право:
представляти Держспецтрансслужбу в державних та громадських
установах під час розгляду питань здійснення державного нагляду за
охороною праці;
безперешкодно відвідувати об'єкти виконання робіт та
підрозділи Держспецтрансслужби з метою перевірки дотримання
законодавства про охорону праці, одержувати від посадових осіб
підрозділів Держспецтрансслужби необхідні пояснення, матеріали та
інформацію з цих питань;
зупиняти в установленому законодавством порядку експлуатацію
обладнання підвищеної небезпеки, виробництв, дільниць, машин,
механізмів, устаткування тощо з їх одночасним опломбуванням у разі
виявлення порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю
особового складу Держспецтрансслужби. Поновлення роботи
забороненого об'єкта здійснюється на підставі рішення органу
державного нагляду за охороною праці Держспецтрансслужби
(додаток 6);
перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища на об'єктах підрозділів Держспецтрансслужби, видавати
керівникам перевірених підрозділів обов'язкові до виконання
приписи;
видавати керівникам підрозділів Держспецтрансслужби, що
здійснюють монтаж або ремонт обладнання підвищеної небезпеки,
обов'язкові до виконання приписи щодо усунення недоліків під час
монтажу та ремонту устаткування, що знижують безпеку його
експлуатації, і контролювати виконання цих приписів;
призначати в необхідних випадках проведення технічної
експертизи обладнання підвищеної небезпеки із залученням
спеціалізованих організацій, а також брати участь у підготовці
висновків за матеріалами експертизи;
вимагати від керівників підрозділів Держспецтрансслужби
відсторонення від роботи особового складу, який не пройшов
медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони
праці, не має допуску до виконання відповідних робіт або порушує
вимоги нормативно-правових актів з питань охорони праці;
уносити керівникам підрозділів Держспецтрансслужби подання
про притягнення до відповідальності особового складу за порушення
вимог нормативних актів з охорони праці (додаток 7);
клопотати про заохочення особового складу, який бере участь у
підвищенні безпеки праці (служби) та поліпшенні її умов.

3.2. Посадові особи органу державного нагляду за охороною
праці Держспецтрансслужби несуть персональну відповідальність
згідно з чинним законодавством України.

Голова Адміністрації
Державної спеціальної
служби транспорту
генерал-лейтенант М.Мальков

Додаток 1
до Положення про орган
державного нагляду
за охороною праці
Державної спеціальної
служби транспорту

ОПИС
посвідчення посадових осіб (державних інспекторів)
державного нагляду за охороною праці
Державної спеціальної служби транспорту

Посвідчення являє собою книжечку-розгортку бордового кольору
розміром 100 х 70 міліметрів.
На лицьовому боці посвідчення угорі посередині розміщено
напис "ДЕРЖСПЕЦТРАНССЛУЖБА", посередині - зображення малого
Державного Герба України, по центру - слово "ПОСВІДЧЕННЯ",
унизу - напис "ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ".

Лівий внутрішній бік посвідчення оформлюється таким чином:

Міністерство транспорту та зв'язку України
Державна спеціальна служба транспорту

Посвідчення N ______________________
Фото Прізвище ___________________________
Ім'я _______________________________
По батькові ________________________

Посада ____________________________________________
Власний підпис ____________________________________

Правий внутрішній бік посвідчення оформлюється таким чином:

Затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку
України від "___" ________________ 20__ року N _______
Установа, яка видала посвідчення _____________

Керівник установи
______________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище, ініціали, підпис)

Видане "___" ________________ 20__ року

ОСОБИСТІ ШТАМПИ
фахівців підрозділу державного нагляду
за охороною праці Адміністрації Держспецтрансслужби

------------------------------------------------------------------
| N | Ескіз печаток і штампів | Примітки |
|з/п| | |
|---+-----------------------------------+------------------------|
| 1 | Завідувач сектору | Мастичний штамп |
| | державного нагляду за охороною | керівника органу |
| | праці Держспецтрансслужби | державного нагляду за |
| | _________________________________ | охороною праці |
| | (підпис) (ініціали та прізвище) | Адміністрації ДССТ. |
| | | Розмір 65 х 20 мм |
|---+-----------------------------------+------------------------|
| 2 | Старший офіцер сектору | Мастичний штамп |
| | державного нагляду за охороною |старшого офіцера сектору|
| | праці Держспецтрансслужби | державного нагляду за |
| | _________________________________ | охороною праці |
| | (підпис) (ініціали та прізвище) | Адміністрації ДССТ. |
| | | Розмір 65 х 20 мм |
|---+-----------------------------------+------------------------|
| 3 | Головний спеціаліст сектору | Мастичний штамп |
| | державного нагляду за охороною | головного спеціаліста |
| | праці Держспецтрансслужби | сектору |
| | _________________________________ | державного нагляду за |
| | (підпис) (ініціали та прізвище) | охороною праці |
| | | Адміністрації ДССТ. |
| | | Розмір 65 х 20 мм |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Положення про орган
державного нагляду
за охороною праці
Державної спеціальної
служби транспорту

Малий Державний Герб України

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ

_____________________________________________________
(найменування органу державного нагляду
за охороною праці Держспецтрансслужби)

"___" __________ 20__ року м. __________________

Командиру (керівнику)
підрозділу
Держспецтрансслужби
____________________________
(найменування підрозділу)

ПРИПИС N ____

Мною, ______________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи)

за участю _______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

у присутності ___________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ініціали командира підрозділу, відповідальної особи)

з __ год. "__" _______ 20__ року до __ год. "__" ______ 20__ року
проведена _________________________ перевірка стану охорони праці
(вид перевірки)

на (у) __________________________________________________________
(найменування підрозділу, цеху, дільниці,
роботи, об'єкта, устаткування)

I. Згідно із Законом України "Про охорону праці" та з метою
забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці вимагаю усунути
такі порушення та недоліки:

------------------------------------------------------------------
| N | Зміст виявленого | Посилання на | Відмітка про |
|з/п | порушення | нормативний акт, | виконання (дата) |
| | | пункт, статтю, що | |
| | | порушено | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------

II. Забороняю, зупиняю, припиняю, обмежую роботу,
експлуатацію окремого виробництва, цеху, дільниці, робочого місця,
будівлі, споруди, приміщення, випуск та експлуатацію машин,
механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці,
виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин до
усунення порушень, які створюють загрозу життю особового складу, і
приведення у відповідність із вимогами нормативно-правових актів з
охорони праці та отримання рішення на поновлення роботи,
експлуатації.
Припинені роботи можуть бути поновлені з мого письмового
дозволу або дозволу мого начальника після усунення зазначених
порушень.

------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування|Посилання| Рішення посадової особи | П.І.Б. |
|з/п| роботи, |на N з/п |----------------------------| особи, |
| | об'єкта, |розділу 1|посада|прізвище,|підпис|час,|відповідальної|
| | машини, | припису | |ініціали | |дата|за збереження |
| |устаткування| | | | | |та цілісність |
| |тощо (місце-| | | | | | пломби |
| |знаходження,| | | | | | |
| |інвентарний | | | | | | |
| | номер) | | | | | | |
|---+------------+---------+------+---------+------+----+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+------------+---------+------+---------+------+----+--------------|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------

III. Пропоную розробити план заходів щодо усунення виявлених
порушень законів та інших нормативних актів з охорони праці та
один примірник надати мені.

IV. Про виконання припису в триденний строк після закінчення
зазначених у ньому термінів прошу письмово доповісти органові
державного нагляду за охороною праці Держспецтрансслужби.

Припис видав ________ ___________________ "__" ______ 20__ року
(підпис) (посада,
прізвище, ініціали)

Припис отримав ________ ___________________ "__" ______ 20__ року
(підпис) (посада,
прізвище, ініціали)

Примітка. Особа, що самовільно поновила експлуатацію
зупиненого об'єкта, притягається до відповідальності згідно з
чинним законодавством.

Додаток 3
до Положення про орган
державного нагляду
за охороною праці
Державної спеціальної
служби транспорту

Малий Державний Герб України

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ

_____________________________________________________
(найменування органу державного нагляду
за охороною праці Держспецтрансслужби)

"___" __________ 20__ року м. __________________

Командиру (керівнику)
підрозділу
Держспецтрансслужби
____________________________
(найменування підрозділу)

АКТ N ___

_________________________________________ перевірки
(оперативної, цільової)

Мною ________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада особи органу державного нагляду
за охороною праці Держспецтрансслужби)

разом із ________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали фахівців)

у присутності ___________________________________________________
(прізвище, ініціали роботодавця, уповноваженої особи)

у період з "__" _________ 20__ року до "___" __________ 20__ року
проведена перевірка виконання вимог законів та інших
нормативно-правових актів з охорони праці.

Результати перевірки

------------------------------------------------------------------
|N з/п| Назва показника |Дата|Кількість|
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 1 |Виконання раніше виданих приписів (не | | |
| |виконано пунктів) | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 2 |Перевірено робіт, об'єктів, машин, | | |
| |механізмів, устаткування підвищеної | | |
| |небезпеки | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 3 |Виявлено прихованих нещасних випадків | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 4 |Видано в установленому порядку обов'язкові | | |
| |до виконання приписи щодо усунення | | |
| |виявлених порушень законів та інших | | |
| |нормативних актів з охорони праці | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 5 |Видано в установленому порядку обов'язкові | | |
| |до виконання приписи за результатами | | |
| |вивчення і перевірки матеріалів щодо | | |
| |нещасних випадків (форма Нзв-9) | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 6 |Заборонено, зупинено, припинено, обмежено | | |
| |експлуатацію об'єктів | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 7 |Притягнуто до адміністративної | | |
| |відповідальності винних у порушенні | | |
| |законодавства про охорону праці в частині | | |
| |безпечного ведення робіт | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 7.1 |посадових осіб | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 7.2 |працівників | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 8 |Надіслано керівникові підрозділу подання | | |
| |про невідповідність окремих посадових осіб | | |
| |займаній посаді | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 9 |Передано матеріалів органам прокуратури для| | |
| |притягнення окремих посадових осіб до | | |
| |відповідальності згідно із законом | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 10 |Інше (участь у роботі комісій з приймання | | |
| |в експлуатацію об'єктів, комплексних та | | |
| |цільових перевірок тощо) | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 11 |Інші питання | | |
------------------------------------------------------------------

Посадова особа органу державного нагляду за охороною праці
Держспецтрансслужби
______________________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Керівник підрозділу
______________________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

"___" _____________ 20__ року

Додаток 4
до Положення про орган
державного нагляду
за охороною праці
Державної спеціальної
служби транспорту

Малий Державний Герб України

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ

_____________________________________________________
(найменування органу державного нагляду
за охороною праці Держспецтрансслужби)

"___" __________ 20__ року м. __________________

Командиру (керівнику)
підрозділу
Держспецтрансслужби
____________________________
(найменування підрозділу)

АКТ N _____
комплексної перевірки

Комісія на чолі _____________________________________________
(прізвище, ініціали, посада особи органу
державного нагляду за охороною
праці Держспецтрансслужби)

разом із ________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали членів комісії, фахівців)

у присутності ___________________________________________________
(прізвище, ініціали роботодавця, уповноваженої особи)

у період з "__" _________ 20__ року до "___" __________ 20__ року
провела комплексну перевірку виконання вимог законів та інших
нормативно-правових актів з охорони праці:
1. Характеристика підрозділу Держспецтрансслужби
1.1. Наявність об'єктів підвищеної небезпеки
1.2. Наявність машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки
1.3. Наявність робіт підвищеної небезпеки ___________________
__________________________________________________________________
2. Установча частина акта перевірки
2.1. Стан виробничого травматизму
2.2. Організація роботи та функціонування системи управління
охороною праці
2.3. Стан охорони праці в структурних підрозділах
2.4. Експлуатація будівель і споруд
2.5. Експлуатація енергетичних об'єктів
2.6. Стан безпеки в підрозділах виробництва, де
використовується природний газ
2.7. Експлуатація об'єктів котлонагляду та підйомних
споруд ___________________________________________________________
3. Висновки членів комісії - представників інших органів, які
брали участь у перевірці _________________________________________
__________________________________________________________________
4. Результати перевірки органом державного нагляду за
охороною праці Держспецтрансслужби

------------------------------------------------------------------
|N з/п| Назва показника |Дата|Кількість|
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 1 |Виконання раніше виданих приписів (не | | |
| |виконано пунктів) | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 2 |Перевірено робіт, об'єктів, машин, | | |
| |механізмів, устаткування підвищеної | | |
| |небезпеки | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 3 |Виявлено прихованих нещасних випадків | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 4 |Видано в установленому порядку обов'язкові | | |
| |до виконання приписи щодо усунення | | |
| |виявлених порушень законів та інших | | |
| |нормативно-правових актів з охорони праці | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 5 |Видано в установленому порядку обов'язкові | | |
| |до виконання приписи за результатами | | |
| |вивчення і перевірки матеріалів | | |
| |щодо нещасних випадків (форма Нзв-9) | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 6 |Заборонено, зупинено, припинено, обмежено | | |
| |експлуатацію об'єктів | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 7 |Притягнуто до адміністративної | | |
| |відповідальності винних у порушенні | | |
| |законодавства про охорону праці | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 7.1 |посадових осіб | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 7.2 |працівників | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 8 |Надіслано керівникові підрозділу подання | | |
| |про невідповідність окремих посадових осіб | | |
| |займаній посаді | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 9 |Передано матеріалів органам прокуратури | | |
| |для притягнення окремих посадових осіб до | | |
| |відповідальності згідно із законом | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 10 |Інше (участь у роботі комісій з приймання | | |
| |в експлуатацію об'єктів, комплексних та | | |
| |цільових перевірок тощо) | | |
|-----+-------------------------------------------+----+---------|
| 11 |Інші питання | | |
------------------------------------------------------------------

5. Висновок комісії: ________________________________________
__________________________________________________________________

Голова комісії (посадова особа органу державного нагляду за
охороною праці Держспецтрансслужби)
______________________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії (учасники перевірки)
______________________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

______________________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Акт перевірки отримав
______________________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

"__" ____________ 20__ року

Додаток 5
до Положення про орган
державного нагляду
за охороною праці
Державної спеціальної
служби транспорту

ПЕЧАТКИ І ШТАМПИ
органу державного нагляду за охороною праці
Державної спеціальної служби транспорту
( za973-10 )

Додаток 6
до Положення про орган
державного нагляду
за охороною праці
Державної спеціальної
служби транспорту

Малий Державний Герб України

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ

____________________________________________________
(найменування органу державного нагляду
за охороною праці Держспецтрансслужби)

РІШЕННЯ
про поновлення виконання роботи, експлуатації
об'єкта, машини, механізму, устаткування

від "___"__________ 20__ року N ____

На підставі повідомлення
_____________________________________________________
(найменування підрозділу Держспецтрансслужби,
місце дислокації)

від "___"__________ 20__ року N ____

за підписом _____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали керівника
підрозділу Держспецтрансслужби)

перевірки від "___" __________ 20__ року N ______
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали посадової особи органу
державного нагляду за охороною праці Держспецтрансслужби)

ПРИЙМАЮ РІШЕННЯ ПРО ПОНОВЛЕННЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ,
ЕКСПЛУАТАЦІЇ:
_________________________________________________________________
(назва об'єкта згідно з розділом II припису
N __ від "___" _______ 20__ року)

__________ _____________________________________________________
(підпис) (посада, прізвище, ініціали посадової особи
органу державного нагляду за охороною праці
Держспецтрансслужби)

(місце штампа, печатки)

Рішення отримав ________ ___________________________________
(підпис) (посада, прізвище, ініціали
керівника підрозділу)

"__" _________ 20__ року

{ ДЖEРEЛО тексту - http://zakon.rada.gov.ua }

Додаток 7
до Положення про орган
державного нагляду
за охороною праці
Державної спеціальної
служби транспорту

Малий Державний Герб України

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ

_____________________________________________________
(найменування органу державного нагляду
за охороною праці Держспецтрансслужби)

"___" __________ 20__ року м. __________________

Командиру (керівнику)
підрозділу
Держспецтрансслужби
____________________________
(найменування підрозділу)

ПОДАННЯ

Мною, ______________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
органу державного нагляду за охороною праці
Держспецтрансслужби)

під час перевірки _______________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування підрозділу (об'єкта), структурного підрозділу,
прізвище, ініціали, посада керівника)

__________________________________________________________________

встановлено невиконання законів та нормативних актів з
охорони праці, яке створює загрозу життю та здоров'ю особового
складу, зокрема __________________________________________________
_________________________________________________________________.
Вважаю необхідним розглянути питання щодо відповідності
займаній посаді __________________________________________________
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи підрозділу
(об'єкта), структурного підрозділу)

________ ___________________________________ "__" ____ 20__ року
(підпис) (прізвище, ініціали посадової особи
органу державного нагляду
за охороною праці Держспецтрансслужби)

Подання отримав
________ _________________________________ "__" _____ 20__ року
(підпис) (посада, прізвище, ініціали
керівника підрозділу)

( Джеpeло - http://zakon.rada.gov.ua )

Публiкацiї документа:
Офіційний вісник України вiд 12.11.2010 - 2010 р., № 84, стор. 259, стаття 2985, код акту 53266/2010

Рубрики: