ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ

_________________________________
(назва підприємства, установи, організації)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(керівник установи, організації, інша посадова особа,
______________________________
уповноважена затверджувати
______________________________
робочу інструкцію)
_________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.

I. Загальні положення

1. Виконавець робіт належить до професійної групи "Керівники".
2. Призначення на посаду виконавця робіт та звільнення з неї здійснюється наказом ________________________________________ за поданням __________________________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
3. Виконавець робіт підпорядковується безпосередньо _______________.
4. ______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Виконавець робіт:
1. Здійснює безпосереднє керівництво будівництвом.
2. Забезпечує виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проектів виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, дорожньо-будівельних робіт, введення об'єктів у дію у встановлені строки.
3. Забезпечує додержання технологічної послідовності під час виконання будівельно-монтажних робіт.
4. Організовує виконання будівельно-монтажних робіт згідно з проектною та технологічною документацією, будівельними нормами та правилами, технічними умовами й іншими нормативними документами.
5. Складає заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації, матеріали, конструкції, деталі, інструмент, інвентар і забезпечує їх ефективне використання.
6. Здійснює заходи щодо удосконалення організації виробництва та праці, механізації й автоматизації виробничих процесів, раціоналізації робочих місць.
7. Веде журнал виконання робіт, документацію з обліку виконаних робіт і робочого часу, виконавчу технічну документацію.
8. Затверджує наряди та іншу документацію на оплату праці робітників.
9. Бере участь у показі приймальній комісії об'єктів, етапів і окремих комплексів робіт, будівництво яких завершено.
10. Готує фронт робіт для субпідрядних організацій, бере участь у прийманні у них виконаних робіт.
11. Оформляє допуски на право виконання будівельно-монтажних робіт у охоронних зонах.
12. Складає акти на сховані роботи, акти на виконані роботи.
13. Організовує приоб'єктне складське господарство й охорону матеріальних цінностей.
14. Встановлює виробничі завдання майстрам та контролює їх виконання.
15. Координує діяльність майстрів та дільничих служб.
16. Бере участь у роботі комісії з атестації робочих місць.
17. Подає пропозиції щодо матеріального стимулювання робітників.
18. Створює безпечні умови праці.
19. Навчає робітників безпечним методам виконання робіт, проводить виробничий інструктаж безпосередньо на робочому місці, про що робить запис у спеціальному журналі обліку інструктажів.
20. Забезпечує ефективне застосування технологічної оснастки, будівельних машин, енергетичних установок, транспортних засобів і засобів захисту робітників.
21. Контролює додержання робітниками норм при перенесенні ваги, правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.
22. Бере участь у розгляді причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та запобігання їм.
23. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

III. Права

Виконавець робіт має право:
1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівника підприємства, що стосуються його діяльності.
2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
3. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
4. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
5. Залучати фахівців всіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.
6. Вносили пропозиції про заохочення працівників, які відзначилися, а також про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підпорядкованих йому працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов'язки.
7. Вимагати від керівника підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
8. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.
9. ______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Виконавець робіт несе відповідальність:
1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
4.______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

V. Виконавець робіт повинен знати:

1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші матеріали, що є визначальними для забезпечення діяльності будівництва.
2. Організацію та технологію будівельного виробництва.
3. Проектно-кошторисну документацію на об'єкти, що будуються.
4. Будівельні норми та правила.
5. Норми виробітку та розцінки.
6. Технічні умови виконання й приймання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт.
7. Форми та системи оплати праці працівників.
8. Порядок взаємовідносин із замовниками та субпідрядними організаціями.
9. Порядок проведення торгів (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів).
10. Систему інженерної підготовки будівельного виробництва.
11. Основи економіки, організації праці й управління будівництвом.
12. Передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації будівельного виробництва.
13. Основи трудового законодавства.
14. Правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища.
15. ____________________________________________________________
______________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи майстром у будівництві не менше 2 років.
- ______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

1. За відсутності виконавця робіт його обов'язки виконує заступник (за відсутності останнього - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність та належне виконання покладених на нього обов'язків.
2. Для виконання обов'язків та реалізації прав виконавець робіт взаємодіє:
2.1.3 _______________________________ з питань:
_______________________________________________________________
______________________________________________________________.
2.2.3 _______________________________ з питань:
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
2.3.3 _______________________________ з питань:
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
2.4.3 _______________________________ з питань:
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
2.5.3 _______________________________ з питань:
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
"___" __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
"___" __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)______________________
(прізвище, ініціали)"___" __________ ____ р.