ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНСПЕКТОРА З КАДРІВ

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНСПЕКТОРА З КАДРІВ

І. Загальні положення

1. Інспектор з кадрів належить до професійної групи "Фахівці".
2. Призначення на посаду інспектора з кадрів та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням начальника відділу кадрів з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
3. Інспектор з кадрів підпорядковується безпосередньо начальнику відділу кадрів.
4. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

ІІ. Завдання та обов'язки

Інспектор з кадрів:
1. Веде облік особистого складу підприємства, його підрозділів і встановлену документацію щодо кадрів.
2. Оформляє прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень, інструкцій і наказів керівника підприємства.
3. Формує і веде особисті справи працівників, вносить зміни, пов'язані з трудовою діяльністю.
4. Бере участь у розробленні перспективних і річних планів з праці і кадрів.
5. Готує необхідні матеріали для атестаційної, кваліфікаційної і тарифікаційної комісій, проекти документів, що стосуються нагород і заохочень працівників.
6. Заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, визначає трудовий стаж, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників.
7. Веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і одержанням графіків чергових відпусток.
8. Оформляє документи, необхідні для призначення пенсій працівникам підприємства і їхнім сім'ям.
9. Вивчає особливості переміщення і причини плинності кадрів, бере участь у розробленні заходів щодо їх усунення.
10. Веде архів особистих справ, після закінчення встановлених строків поточного зберігання готує документи для здавання їх до державного архіву.
11. Здійснює контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.
12. Веде облік порушень трудової дисципліни і громадського порядку, контролює своєчасне прийняття адміністрацією, громадськими організаціями і трудовими колективами відповідних заходів.
13. Складає встановлену звітність про роботу з кадрами.
14. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.
15. ____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

III. Права

Інспектор з кадрів має право:
1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
4 Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
7. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Інспектор з кадрів несе відповідальність:
1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
4. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

V. Інспектор з кадрів повинен знати:

1. Положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи щодо обліку особливого складу.
2. Оформлення пенсій, ведення і зберігання трудових книжок і особових справ працівників підприємства.
3. Структуру підприємства і його підрозділів.
4. Стандарти уніфікованої системи діловодства, організаційно-розпорядчої документації.
5. Чинне законодавство про приймання, переведення та звільнення працівників.
6. Порядок обліку особливостей переміщення кадрів і складання звітності про стан трудової дисципліни.
7. Порядок встановлення назв професій працівників, загального і безперервного стажу певної роботи.
8. Трудове законодавство.
9. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Старший інспектор з кадрів: вища освіта (молодший спеціаліст), підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією інспектора з кадрів не менше 1 року або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією інспектора з кадрів не менше 2 років.
- Інспектор з кадрів: вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта і стаж роботи на даному підприємстві не менше 1 року.
- _____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

1. За відсутності інспектора з кадрів його обов'язки виконує особа, призначена наказом керівника підприємства, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.
2. Для виконання обов'язків та реалізації прав інспектор з кадрів взаємодіє: