ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО МЕХАНІКА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО МЕХАНІКА

I. Загальні положення

1. Головний механік належить до професійної групи "Керівники".
2. Призначення на посаду головного механіка та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ___________________________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
3. Головний механік безпосередньо підпорядковується ________________.
4. ____________________________________________________________.
5. ____________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Головний механік:
1. Забезпечує безперервну і технологічно правильну експлуатацію та надійну роботу устаткування, підвищення його змінності, додержання в працездатному стані з потрібним рівнем точності.
2. Організує розробку планів огляду, випробувань та профілактичних ремонтів устаткування згідно з положеннями системи планово-запобіжного ремонту, затверджує ці плани і контролює їх виконання.
3. Забезпечує технічну підготовку виробництва.
4. Узгоджує плани (графіки) з підрядними організаціями, залученими для проведення ремонтів, своєчасно забезпечує їх необхідною технічною документацією.
5. Бере участь у складанні титульних списків на капітальний ремонт.
6. Організує роботу з обліку наявності та руху устаткування, складання і оформлення технічної і звітної документації.
7. Керує розробкою нормативних матеріалів щодо ремонту устаткування, витрат матеріалів на ремонтно-експлуатаційні потреби, аналізом показників його використання, складанням кошторисів на проведення ремонтів, оформленням заявок на придбання матеріалів та запасних частин, необхідних під час експлуатації устаткування.
8. Готує висновки і відгуки на проекти стандартів, технічних завдань та інших документів щодо ремонтопридатності, надійності і міцності.
9. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію збудованих об'єктів і змонтованого устаткування.
10. Організує з використанням ЕОМ основні роботи з управління та планування технічного обслуговування і ремонтних робіт механічного устаткування.
11. Бере участь в організації обліку та зберігання запасних частин.
12. Організує міжремонтне обслуговування, своєчасний та якісний ремонт і модернізацію устаткування, роботу з підвищення його надійності та довговічності, технічний нагляд за станом, утриманням, ремонтом будівель і споруд.
13. Забезпечує раціональне використання матеріалів для виконання ремонтних робіт.
14. Бере участь у підготовці пропозицій з атестації, раціоналізації, обліку та планування робочих місць, модернізації устаткування, реконструкції, технічного переозброєння підприємства, упровадження засобів комплексної механізації та автоматизації технологічних процесів, охорони навколишнього середовища, у розробці планів підвищення ефективності виробництва.
15. Організує проведення інвентаризації основних фондів, визначає застаріле устаткування, об'єкти, що потребують капітального ремонту, і встановлює черговість проведення ремонтних робіт.
16. Бере участь в експериментальних, налагоджувальних та інших роботах з упровадження і освоєння нової техніки, у випробуваннях устаткування, у прийманні нового та відремонтованого устаткування, реконструйованих будівель і споруд.
17. Вивчає умови роботи устаткування, окремих вузлів та деталей, розробляє і здійснює заходи щодо запобігання непланових зупинок устаткування, подовження строків служби вузлів та деталей, міжремонтних періодів, поліпшення зберігання устаткування, підвищення надійності його в експлуатації.
18. Організує на підприємстві спеціалізований ремонт, централізоване виготовлення запасних частин, вузлів та змінного устаткування.
19. Бере участь у вивченні причин зношування устаткування, його пристроїв, розслідуванні аварій, розробці та впровадженні заходів щодо їх ліквідації та запобігання.
20. Керує розробкою та впровадженням заходів щодо зміни малоефективного устаткування високопродуктивним, скорочення незапланованих ремонтів та простоїв устаткування, зниження затрат на ремонт та його утримання на основі застосування прогресивних методів ремонту і відновлення деталей, вузлів та механізмів.
21. Забезпечує контроль за якістю робіт з монтажу устаткування, раціональними витратами коштів на капітальний ремонт, за правильністю зберігання устаткування на складах, своєчасністю перевірки та пред'явлення інспекції державного технічного нагляду підйомних механізмів та інших об'єктів, внесенням змін у паспорти устаткування.
22. Вживає заходів щодо виявлення невикористаного устаткування та його реалізації, поліпшення експлуатації діючого устаткування, організації ремонтних робіт на основі механізації праці та впровадження передового досвіду, вдосконалення організації праці працівників ремонтної служби.
23. Забезпечує додержання правил і норм охорони праці під час проведення ремонтних робіт.
24. Бере участь у розробці та впровадженні заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці під час експлуатації та ремонтування устаткування, в розгляді раціоналізаторських пропозицій стосовно поліпшення роботи устаткування; готує відгуки та висновки на більш складні з них, а також на проекти державних, галузевих нормативів і стандартів.
25. Сприяє впровадженню прийнятих раціоналізаторських пропозицій.
26. Керує працівниками відділу і підрозділами, які здійснюють ремонтне обслуговування устаткування, будівель та споруд підприємства, організує роботу з підвищення їх кваліфікації.
27. ____________________________________________________________.
28. ____________________________________________________________.
29. ____________________________________________________________.

III. Права

Головний механік має право:
1. Діяти від імені відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, іншими організаціями з питань експлуатації обладнання підприємства.
2. Брати участь в підготовці проектів наказів, інструкцій, розпоряджень, а також інших документів, пов'язаних з діяльністю відділу.
3. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів підприємства та фахівців необхідну інформацію.
4. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до його компетенції.
5. Взаємодіяти з керівниками всіх структурних підрозділів з питань організації і проведення ремонтних робіт.
6. Давати керівникам структурних підрозділів підприємства, фахівцям вказівки з питань ремонту, експлуатації та утримання технологічного обладнання.
7. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; видавати за своїм підписом розпорядження по підприємству з питань ремонту, експлуатації та утримання технологічного обладнання.
8. Забороняти роботу на обладнанні у випадках грубого порушення правил технологічної експлуатації, незадовільного стану технологічного обладнання, загрози аварії, нещасних випадків.
9. Вносити пропозиції керівництву підприємства про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок.
10. ____________________________________________________________.
11. ____________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Головний механік несе відповідальність:
1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
4. _____________________________________________________________.
5.______________________________________________________________.

V. Головний механік повинен знати:

1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та керівні матеріали з організації ремонту устаткування, будівель, споруд.
2. Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, перспективи його розвитку.
3. Технологію виробництва продукції підприємства.
4. Організацію ремонтної служби на підприємстві.
5. Порядок і методи планування роботи устаткування та проведення ремонтних робіт.
6. Систему планово-запобіжного ремонту і раціональної експлуатації технологічного устаткування,
7. Виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та режими роботи устаткування підприємства, правила його експлуатації.
8. Методи монтажу та ремонту устаткування, організацію і технологію ремонтних робіт.
9. Порядок складання відомостей дефектів, паспортів, альбомів креслень запасних частин, інструкції з експлуатації устаткування та іншої технічної документації.
10. Правила приймання і здавання устаткування після ремонту.
11. Вимоги організації праці під час експлуатації, ремонтування та модернізації устаткування і ремонтної оснастки.
12. Передовий вітчизняний та світовий досвід ремонтного обслуговування підприємства.
13. Економіку, організацію виробництва, праці і управління.
14. Трудове законодавство.
15. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
16. ____________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років.
- ______________________________________________________________.

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

1. За відсутності головного механіка його обов'язки виконує особа, призначена у відповідному порядку. Ця особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.
2. Для виконання обов'язків та реалізації прав головний механік взаємодіє:
2.1. З головним технологом з питань:
2.1.1. Отримання:
- плану розташування обладнання;
- планів модернізації обладнання;
- технологічної документації на обладнання;
- пропозицій щодо удосконалення процесу обслуговування обладнання;
- ______________________________________________________________.
2.1.2. Надання:
- інформації про зміни та доповнення в паспортні дані обладнання;
- паспортів на обладнання, що застосовується;
- ______________________________________________________________.
2.2. З начальником відділу технічного контролю з питань:
2.2.1. Отримання:
- узагальненого аналізу впливу пошкоджень обладнання на якість продукції;
- консультацій з покращання якості продукції;
- вказівок щодо технологічних змін в обслуговуванні та ремонті обладнання;
- ______________________________________________________________.
2.2.2. Надання:
- технічної документації для контролю;
- звітів про виконання розпоряджень щодо покращання якості обслуговування та ремонту обладнання;
- графіків профілактичних робіт;
- ______________________________________________________________.
2.3. З головним конструктором з питань:
2.3.1. Отримання:
- креслень виробів;
- технічної інформації для узгодження;
- специфікації деталей;
- технічних умов;
- іншої технічної документації для розробки інших технологій обслуговування та ремонту обладнання;
- ______________________________________________________________.
2.3.2. Надання:
- висновків по конструкціям виробів щодо придатності до ремонту;
- узгоджень окремих профілактичних операцій;
- пропозицій з технологічних питань;
- технологічної документації;