ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО АРХІТЕКТОРА ПРОЕКТУ

_________________________________
(назва підприємства, установи, організації)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО АРХІТЕКТОРА ПРОЕКТУ
ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(керівник установи, організації, інша посадова особа,
______________________________
уповноважена затверджувати
______________________________
робочу інструкцію)
_________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.

I. Загальні положення

1. Головний архітектор проекту належить до професійної групи "Керівники".
2. Призначення на посаду головного архітектора проекту та звільнення з неї здійснюється наказом _____________________________________ за поданням __________________________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
3. Головний архітектор проекту підпорядковується безпосередньо______
______________________________________________________________.
4. ____________________________________________________________
______________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Головний архітектор проекту:
1. Здійснює технічне керівництво проектно-розшукувальними роботами під час проектування об'єкта й авторський нагляд за його будівництвом, введенням у дію й освоєнням проектних потужностей.
2. Забезпечує високий техніко-економічний рівень об'єктів, що проектуються, впровадження досягнень науково-технічного прогресу та якість проектно-кошторисної документації.
3. Керує розробленням необхідних техніко-економічних обгрунтувань та розрахунків обсягів будівельно-монтажних робіт, визначенням кошторисної вартості будівництва, необхідного складу та кількості обладнання, виробів і матеріалів.
4. Вживає заходів щодо скорочення витрат під час будівництва та експлуатації об'єктів і зростання його ефективності на основі запровадження прогресивних проектних, містобудівних, архітектурно-планувальних рішень.
5. Готує дані для укладання договорів із замовниками щодо розроблення (передачі) проектно-кошторисної документації, обгрунтування договірної ціни.
6. Бере участь у виборі будівельного майданчика для будівництва, підготовці завдань на проектування об'єктів та в організації інженерних обстежень для розроблення проектно-кошторисної та іншої технічної документації на реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, будов і споруд; організовує їх розроблення.
7. Бере участь у складанні комплексних програм, графіків виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних і проектних робіт для об'єктів, на яких будуть застосовуватися нові технологічні процеси й устаткування з тривалими циклами розроблення, конструювання і виготовлення.
8. Складає календарний план випуску науково-технічної продукції.
9. Розробляє пропозиції щодо складу розробників проекту, розподіляє між ними завдання за розділами та частинами проекту, обсяги і вартість робіт.
10. Формулює завдання субпідрядним організаціям і забезпечує ці організації необхідними вихідними даними щодо доручених робіт.
11. Вирішує питання, що виникають у процесі розроблення документації.
12. Відповідає за технічні, економічні, естетичні та екологічні якості проекту в цілому та здійснює контроль за якісним рівнем проектних, містобудівних і архітектурно-планувальних рішень, витратами коштів на проектно-пошукові роботи, строками розроблення проектно-кошторисної документації.
13. Забезпечує відповідність розробленої проектно-кошторисної документації державним стандартам, нормам, правилам та інструкціям.
14. Організовує роботу з перевірки патентної чистоти і патентоспроможності вперше застосованих у проекті чи розроблених для нього технологічних процесів, устаткування, приладів, конструкцій, матеріалів і виробів, відповідності розробленої проектної документації вимогам охорони навколишнього середовища (екологічну експертизу).
15. Проводить захист проекту в організаціях та органах експертизи.
16. Бере участь в узгодженні проектно-кошторисної документації.
17. Вирішує питання проектування, що виникають у процесі будівництва, введення в експлуатацію об'єктів, освоєння проектних потужностей.
18. Організовує усунення виявлених дефектів проектно-кошторисної та іншої технічної документації.
19. Організовує роботу над обліком витрат затвердженого кошторисного ліміту.
20. Готує пропозиції керівництву проектної організації та замовнику щодо внесення в робочу документацію змін, пов'язаних із введенням нової нормативної документації, з урахуванням фактичного стану будівництва.
21. Узгоджує обгрунтовані відступи від діючих норм, правил, інструкцій з органами державного нагляду і зацікавленими організаціями, що їх затвердили.
22. Забезпечує аналіз та узагальнення досвіду проектування, будівництва й експлуатації збудованих об'єктів і підготовку на цій основі пропозицій щодо підвищення технічного й економічного рівня проектних рішень.
23. Готує висновки з раціоналізаторських пропозицій та винаходів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з проектування і будівництва.
24. Бере участь у експертизі проектів, підготовці публікацій і складанні заявок на винаходи, у роботі семінарів і конференцій за своїм фахом.
25. Може брати участь у роботі тендерного комітету.
26. ____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

III. Права

Головний архітектор проекту має право:
1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівника підприємства, що стосуються його діяльності.
2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
3. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
4. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
5. Залучати фахівців всіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.
6. Вимагати від керівника підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
7. _____________________________________________________________
______________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Головний архітектор проекту несе відповідальність:
1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
4. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

V. Головний архітектор проекту повинен знати:

1. Перспективи розвитку галузей народного господарства, науки та техніки.
2. Методи проектування.
3. Економіку й організацію проектування та інженерних досліджень.
4. Передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проектування та будівництва.
5. Основи стандартизації та патентоведения.
6. Постанови, розпорядження і накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо проектування, будівництва й експлуатації об'єктів.
7. Технічні, економічні, екологічні та соціальні вимоги до об'єктів, що проектуються.
8. Правила та норми охорони праці, виробничої санітарії й протипожежного захисту.
9. Будівельні норми та правила.
10. Стандарти, технічні умови й інші керівні матеріали з розроблення й оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації.
11. Порядок укладання та виконання договорів на створення (передачу) науково-технічної продукції.
12. Економіку й організацію будівництва.
13. Авторське право.
14. Засоби автоматизації проектних робіт.
15. ____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.
- ______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

1. За відсутності головного архітектора проекту його обов'язки виконує заступник (за відсутності останнього - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
2. Для виконання обов'язків та реалізації прав головний архітектор проекту взаємодіє:
2.1.3 __________________________________ з питань:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
2.2.3 __________________________________ з питань:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
2.3.3 __________________________________ з питань:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
2.4.3 __________________________________ з питань:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
2.5.3 __________________________________ з питань:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
"___" __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
"___" __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)______________________
(прізвище, ініціали)"___" __________ ____ р.