ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО АДМІНІСТРАТОРА (ГОТЕЛЮ)

_________________________________
(назва установи, організації)
_________________________________

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО АДМІНІСТРАТОРА (ГОТЕЛЮ)

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(керівник установи,організації,
інша посадова особа,
______________________________
уповноважена затверджувати
______________________________
посадову інструкцію)

_________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.

I. Загальні положення

1. Головний адміністратор належить до професійної групи "Керівники".
2. Призначення на посаду головного адміністратора та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ___________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
3. Головний адміністратор безпосередньо підпорядковується ___________.
4. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________.
5. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Головний адміністратор:
1. Здійснює керівництво діяльністю служби приймання та обслуговування громадян, що прибули до готелю для тимчасового проживання.
2. Забезпечує правильне використання номерів і місць згідно з діючими нормативними документами.
3. Періодично перевіряє правильність і своєчасність розрахунків з особами, що проживають у готелі, згідно з встановленими цінами і тарифами за проживання, бронювання номерів (місць) і додаткові платні послуги, не допускаючи заборгованості.
4. Організовує контроль за своєчасною та якісною підготовкою номерів і місць перед заселенням, якістю періодичного і комплексного прибирання номерів, місць загального користування, підсобних та адміністративних приміщень.
5. Організовує облік осіб, що проживають у готелі, за встановленими формами документів первинного обліку.
6. Щодня складає відомості про завантаженість готелю за поточну добу та наявність вільних місць.
7. У разі поселення учасників масових заходів (з'їздів, конференцій, семінарів тощо) організовує роботу служби для оперативного оформлення документів, розміщення та обслуговування прибулих.
8. Контролює надання особам, що проживають у готелі, встановлених безплатних і платних послуг, піклується про підвищення якості та культури обслуговування.
9. Вживає заходів щодо розв'язання конфліктних ситуацій між особами, що проживають у готелі, та персоналом готелю.
10. Організовує складання актів на зіпсоване або знищене особами, що проживають у готелі, майно готелю для матеріального відшкодування винними збитків відповідно до чинного законодавства.
11. Аналізує записи у книзі відгуків і пропозицій, вживає заходів самостійно або через адміністрацію готелю.
12. Забезпечує додержання підлеглими працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку і режиму роботи готелю, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
13. ____________________________________________________________
_______________________________________________________________.
14. ____________________________________________________________
_______________________________________________________________.
15. ____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

III. Права

Головний адміністратор має право:
1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
2. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
3. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.
4. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
5. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
6. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
7. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
8. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією інструкцією.
9. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________.
10. ____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Головний адміністратор несе відповідальність:
1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
4. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________.
5. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

V. Головний адміністратор повинен знати:

1. Постанови, накази, розпорядження і нормативні документи щодо надання готельних послуг.
2. Технологію приймання, розміщення та обслуговування осіб, що проживають у готелі, кількість номерів і місць, види додаткових платних послуг та встановлені у готелі ціни і тарифи за проживання, бронювання номерів (місць) та платні послуги.
3. Основи економіки та трудового законодавства, правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
4. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________.
5. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у готельному господарстві: для спеціаліста - не менше 2 років; для бакалавра або молодшого спеціаліста - не менше 3 років. Для готелів, які обслуговують іноземних громадян, - володіння однією із іноземних мов в обсязі спеціальних курсів.
- ______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

1. За відсутності головного адміністратора його обов'язки виконує заступник (за відсутності такого - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
2. Для виконання обов'язків та реалізації прав головний адміністратор взаємодіє:
2.1. З ______________________ з питань:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
2.2. З ______________________ з питань:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
2.2. З ______________________ з питань:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
_______________________
(прізвище, ініціали)
"___" ____________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу

______
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:
______
(підпис)
_______________________
(прізвище, ініціали)
"___" ____________ ____ р.