ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

_________________________________
(назва установи, організації)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(керівник установи, організації,
інша посадова особа,
______________________________
уповноважена затверджувати
______________________________
посадову інструкцію)

_________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.

I. Загальні положення

1. Генеральний керівник об'єднання підприємств торгівлі належить до професійної групи "Керівники".
2. Призначення на посаду генерального керівника об'єднання підприємств торгівлі
та звільнення з неї здійснюється ___________________________________
(рішенням загальних зборів акціонерів, іншого органу)
з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
3. Генеральний керівник об'єднання підприємств торгівлі є підзвітним засновникам
об'єднання в особі ___________________________________________
(загальних зборів акціонерів, іншого органу)
4. ____________________________________________________________
______________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Генеральний директор об'єднання підприємств торгівлі:
1. Здійснює управління всіма видами діяльності об'єднання підприємств торгівлі.
2. Організує і координує роботу та взаємодію всіх підприємств об'єднання, спрямовану на одержання, збут та реалізацію товарів (продукції), обслуговування покупців, надання допоміжних та післяпродажних послуг, прискорення товаропросування, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства.
3. Аналізує та оцінює проблеми й тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні та окремих галузей економіки.
4. Моделює ринкові ситуації, вирішує конкретні економічні і фінансові завдання функціонування об'єднання підприємств торгівлі на внутрішньому і зовнішньому ринках.
5. Вирішує питання діагностики та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності об'єднання в цілому, функціональних підрозділів.
6. Розробляє рекомендації щодо вдосконалення прогнозної, аналітичної, планової, фінансової, економічної діяльності.
7. Постійно підвищує професійну кваліфікацію.
8. Планує час проведення робочих нарад та встановлює їх регламент.
9. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим відповідним посадовим особам.
10. Забезпечує впровадження економічних та адміністративних методів управління, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності господарювання.
11. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.
12. ____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

III. Права

Генеральний директор об'єднання підприємств торгівлі має право:
1. Без доручення діяти від імені об'єднання.
2. Представляти інтереси об'єднання у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами та органами державної влади.
3. Розпоряджатися майном об'єднання з дотриманням вимог, визначених законодавством, Статутом, іншими нормативними правовими актами.
4. Відкривати в банківських установах розрахунковий та інші рахунки.
5. Укладати трудові договори з працівниками.
6. Приймати рішення за поданням:
- про притягнення працівників, що порушили виробничу та трудову дисципліну, винних в завданні матеріальної шкоди об'єднанню, до матеріальної та дисциплінарної відповідальності;
- про моральне та матеріальне заохочення працівників, що відзначилися.
7. Видавати доручення на укладання угод, представництво тощо.
8.______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Генеральний директор об'єднання підприємств торгівлі несе відповідальність:
1.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
1.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
1.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
1.4. ___________________________________________________________
______________________________________________________________.
2. Генеральний директор об'єднання підприємств торгівлі несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межи його повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом, іншими нормативними правовими актами. Генеральний керівник об'єднання підприємств торгівлі не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність, були здійснені особами, яким він делегував свої права.
3. Генеральний директор об'єднання підприємств торгівлі, який недобросовісно використовує майно та кошти об'єднання у власних інтересах або в інтересах, протилежних інтересам засновників, несе відповідальність в межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом.
4. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

V. Генеральний директор об'єднання підприємств торгівлі повинен знати:

1. Чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність.
2. Нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів.
3. Категорії та види стандартів, нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі.
4. Порядок здійснення експортно-імпортних операцій із закупівлі, постачання, зберігання, транспортування, реалізації продовольчих та непродовольчих товарів.
5. Правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров'я населення.
6. Міжнародне торговельне право.
7. Норми та документи міжнародних організацій з питань торговельної діяльності.
8. Ринкову систему господарювання: кредитно-банківський та фінансовий механізми, податкову політику держави і систему страхування тощо.
9. Основи організації роботи бірж та банківських установ.
10. Стратегічні цілі і тактику поведінки об'єднань підприємств торгівлі на внутрішньому та зовнішніх ринках.
11. Методи комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності.
12. Методи прогнозування і розроблення стратегії розвитку об'єднання підприємств торгівлі у цілому та його складових частин.
13. Сучасні комп'ютерні системи обробки даних, інформаційні технології та засоби зв'язку.
14. Психологічні та етичні аспекти ведення переговорів.
15. Соціологію організації та психологічні аспекти діяльності трудових колективів.
16. Наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників на посадах нижчого рівня.
17. Основи загальної теорії систем кооперації і прогнозування.
18. Сучасні теорії та методи стратегічного маркетингу, менеджменту, логістики.
19. Основи фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку.
20. Основи психології та етики в торгівлі.
21. Організацію обліку та звітності.
22. Державну мову та іноземні мови міжнародного спілкування.
23. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
24. Основи трудового законодавства.
25. ____________________________________________________________
______________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки: "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки "Менеджмент"). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в сфері торгівлі: для магістра - не менше 3 років, для спеціаліста - не менше 5 років.
- _____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

1. За відсутності генерального директора об'єднання підприємств торгівлі його обов'язки виконують заступники, які призначаються у встановленому порядку. Заступники несуть відповідальність за якісне, своєчасне та ефективне виконання посадових обов'язків генерального директора об'єднання підприємств торгівлі на час його відсутності.
2. Для виконання обов'язків та реалізації прав генеральний директора об'єднання підприємств торгівлі взаємодіє:
2.1. З _______________________ з питань:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
2.2. З _______________________ з питань:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
2.3. З _______________________ з питань:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
2.4. З _______________________ з питань:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
2.5. З _______________________ з питань:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:
______ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"___" ____________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу
______ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"___" ____________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)"___" ____________ ____ р.